Nghị định của Chính phủ số 43/2004/NĐ – CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2004/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 2004
PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 20 (hai mươi) đơn vị bầu cử, 77 (bảy mươi bảy) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Việt Trì

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Phú Thọ

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

3

Huyện Đoan Hùng

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Hạ Hoà

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

04 đại biểu

5

Huyện Thanh Ba

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

04 đại biểu

6

Huyện Cẩm Khê

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

04 đại biểu

7

Huyện Phù Ninh

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

04 đại biểu

03 đại biểu

8

Huyện Lâm Thao

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

04 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Tam Nông

Đơn vị bầu cử số 16

05 đại biểu

10

Huyện Thanh Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 17

05 đại biểu

11

Huyện Yên Lập

Đơn vị bầu cử số 18

05 đại biểu

12

Huyện Thanh Sơn

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

05 đại biểu

05 đại biểu

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.