Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2004 – 2009

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 14 (mười bốn) đơn vị bầu cử, 50 (năm mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

                                                                                     TM. CHÍNH PH

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thị xã Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Tam Điệp

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3

Huyện Nho Quan

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

04 đại biểu

04 đại biểu

4

Huyện Gia Viễn

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Hoa Lư

Đơn vị bầu cử số 08

04 đại biểu

6

Huyện Yên Mô

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

7

Huyện Yên Khánh

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

04 đại biểu

04 đại biểu

8

Huyện Kim Sơn

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

05 đại biểu

 

Tags: , , ,

Comments are closed.