Nghị định của Chính phủ số 35/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2004 – 2009

  

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 14 (mười bốn) đơn vị bầu cử, 63 (sáu mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 
 

TM. CHÍNH PHỦ

                                                                                        TH TƯNG

Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Tân Hồng

Đơn vị bầu cử số 01

04 đại biểu

2

Huyện Hồng Ngự

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

04 đại biểu

3

Huyện Tam Nông

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Huyện Thanh Bình

Đơn vị bầu cử số 05

05 đại biểu

5

Huyện Tháp Mười

Đơn vị bầu cử số 06

05 đại biểu

6

Huyện Cao Lãnh

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

04 đại biểu

04 đại biểu

7

Thị xã Cao Lãnh

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

04 đại biểu

04 đại biểu

8

Huyện Lấp Vò

Đơn vị bầu cử số 11

05 đại biểu

9

Huyện Lai Vung

Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu

10

Thị xã Sa Đéc

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

11

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 14

05 đại biểu

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.