Hướng dẫn nộp Đơn Sáng chế và Giải pháp hữu ích

I. Đơn quốc gia

Thông tin chung

 1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả sáng chế.
 2. Tên sáng chế, giải pháp hữu ích.
 3. Thông tin liên quan đến tới tài liệu ưu tiên như tên nước, số đơn, ngày nộp đơn và tên của người nộp đơn yêu cầu quyền ưu tiên theo Công ước Paris.

Tài liệu cần thiết

 1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn có chữ ký và dấu của người ủy quyền (trong trường hợp người khai không có dấu, đề nghị xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) (*);
 2. Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có) (*);
 3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu có, trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người nộp đơn ưu tiên) (**);
 4. Bảng phân loại, yêu cầu bảo hộ, bản mô tả và bản vẽ (nếu có) (*);
 5. Bản sao đơn đầu tiên hoặc các đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (có xác nhận của một trong các cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền (nếu có) (**)
 6. Các tài liệu thay đổi có công chứng liên quan tới người nộp đơn & tác giả (nếu có).

Lưu ý:

(*)Tài liệu phải được gửi kèm theo Đơn ngay tại thời điểm nộp đơn. Bản sao có thể được chấp nhận với điều kiện bản gốc được bổ sung trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày nộp đơn;

(**) Tài liệu có thể gửi sau trong vòng (3) ba tháng kể từ ngày nộp đơn

Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên:

Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng (12) mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên (theo Công ước Pari) hoặc (6) sáu tháng kể từ ngày đối tượng được trưng bày tại triển lãm.

II. Đơn nộp theo Hiệp ước PCT (vào giai đoạn quốc gia)

Thông tin chung

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả sáng chế.
  2. Tên sáng chế, giải pháp hữu ích.

Tài liệu cần thiết

 1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn (*);
 2. Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu có) (*);
 3. Bảng phân loại, yêu cầu bảo hộ, bản mô tả bằng tiếng Anh, và bản vẽ (nếu có);
 4. Tài liệu PCT;
 5. Các tài liệu thay đổi có công chứng liên quan tới người nộp đơn & tác giả.

Lưu ý:

(*)Tài liệu phải được gửi kèm theo Đơn ngay tại thời điểm nộp đơn. Bản sao có thể được chấp nhận với điều kiện bản gốc được bổ sung trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày nộp đơn;

Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên:

i.

Đối với Đơn quốc tế vào giai đoạn pha quốc gia Việt Nam theo Điều 22 Hiệp ước PCT (Việt Nam là nước được chỉ định) phải được nộp trong vòng 21 kể từ ngày ưu tiên;

ii.

Đối với Đơn quốc tế nộp vào giai đoạn pha quốc gia Việt Nam theo Điều 39 Hiệp ước PCT (Việt Nam là nước được chọn) phải được nộp trong vòng 31 kể từ ngày ưu tiên.

Tags: , , , ,

Comments are closed.