List/Grid

Pháp luật Hình sự Subscribe to Pháp luật Hình sự

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA(C11) do Bộ Công An ban hành ngày 10/09/2008

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA(C11) do Bộ Công An ban hành ngày 10/09/2008

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA(C11) do Bộ Công An ban hành ngày 10/09/2008 ban hành quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành 04/08/2008 về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”

Quyết định 4243/QĐ-UBND ngày 15/07/2008

Quyết định 4243/QĐ-UBND ngày 15/07/2008

Quyết định 4243/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 15/07/2008 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 5, Điều 8, Điều 10, khoản Điều 17 của Luật Đặc xá về thời điểm đặc xá, việc ban hành công bố và thông báo Quyết định về  đặc xá của Chủ tịch nước, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định hồ hơ của người được đề nghị đặc xá. 

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 co Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một  Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự 1989

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự 1989

 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hìn sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985.đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.                                                             
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của phần chung Bộ luật Hình sự 

Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự được QH08, ngày 30/06/1990

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự được QH08, ngày 30/06/1990

Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1992.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 1992

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 1992

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1992.