List/Grid

Văn bản Pháp Luật Subscribe to Văn bản Pháp Luật

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/06/2011

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/06/2011

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học.

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà thầu xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản ấn phẩm nước ngoài.

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011 của Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam”.

Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011

Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011

Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 của Bộ Giao Thông vận tải ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không.

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình trình thủy lợi.

Thông tư  số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011

Thông tư  số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.

Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/05/2011

Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/05/2011

Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/05/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.