List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định nghĩa vụ, quyền lợi và chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 08 năm 1995 của Chính phủ.

Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Nghị định số 02/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 02/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 02/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Nghị định số 03/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 03/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 03/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao

Nghị định số 05/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 05/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 05/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Chờ, thị trấn huyện lỵ Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nghị định số 04/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 04/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 04/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập một số thị trấn huyện lỵ và xã thuộc các huyện Cư M’gar, Ea H’leo và Krông Bông, Tỉnh Đắc Lắc.

Nghị định số 06/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 06/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 06/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 37/HĐBT ngày 5/2/1990 quy định chi tiết thi hành luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Nghị định số 09/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 09/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 09/1997/NĐ-CP ngày 30/01/1997 về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam