List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007 Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007 quy định quản lý hoạt động bay

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp.

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.