List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 29/07/2008 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/07/2008

Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/07/2008

Thông tư số 13/TT-BLĐTBXH ngày 28/07/2008 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy đinh hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Nội Vụ ban hành ngày 23/07/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Tư Pháp ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC do Bộ Lao động thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ  tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 7 năm 2004 Về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Nghị định số 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 9 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay