List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam.

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật tương trợ tư pháp.

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y Tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực Pháp luật.

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ban hành quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008 do Bộ Y Tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A(H5N1) ở người.

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP  ngày 13/8/2008

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 8 năm 2008 về chống thư rác.

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2008 về xác định lại giới tính.

Thông tư số 73/2008/TT-BTC Ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC Ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC do BộTài Chính ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008  hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ Quốc gia về việc làm.

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/07/2008

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/07/2008

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT do Bộ Công An phối hợp với Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 31/07/2008 hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ.