List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 củaThanh Tra Chính Phủ ban hành quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010 của Bộ Quốc Phòng ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên cuả cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”.

Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2009 quy định chương trình môn học tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với ngưới hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.

Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và quản lý.

Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009

Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao; Thương mại điện tử.

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.