List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hành hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011

Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011

Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dữ trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính

Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính

Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước.

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011 của Bộ Tài Chính ban hành định mức bảo quản máy bơm nước chữa cháy dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07/01/2011 của Bộ Tài Chính

Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07/01/2011 của Bộ Tài Chính

Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07/01/2011 của Bộ Tài Chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ.