List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn.

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức Khoa học và Công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 17/02/2011

Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 17/02/2011

Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 17/02/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành… Read more »

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.