List/Grid

Author Archives: tuananhhoang

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005  quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ… Read more »