Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 98/2009/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5  năm 2009

 

 THÔNG TƯ

Về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô

cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

________________________

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 11/2/2009 của Văn phòng Chính phủ; 

 Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất như sau:

 

Điều 1. Thủ tục và nghĩa vụ thuế khi bán dầu thô:  

Tổng Công ty dầu Việt nam (đơn vị xuất khẩu uỷ thác của Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô) khi xuất bán dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thực hiện thủ tục đăng ký Tờ khai hàng xuất khẩu như đối với dầu thô thực tế xuất khẩu. Thực hiện nghĩa vụ thuế và tỷ lệ phân chia quyền lợi của hai phía Liên bang Nga và Việt nam trong Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô theo qui định đối với dầu thô xuất khẩu theo Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt nam và Chính phủ Liên bang CHXHCN Xô Viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam CHXHCN Việt nam trong khuôn khổ Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô. 

Điều 2. Thủ tục và nghĩa vụ thuế khi nhập dầu thô: 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi nhận dầu thô từ Tổng Công ty dầu Việt nam thực hiện thủ tục đăng ký Tờ khai hàng nhập khẩu, tính thuế và thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT như đối với hàng nhập khẩu.

Điều 3. Giá dầu thô xuất bán: 

Giá dầu thô Bạch Hổ xuất bán cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và thanh toán cho Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô theo giá thị trường thế giới (giá xuất khẩu tại cảng xuất của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô); 

Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với những lô dầu thô Bạch Hổ đã xuất bán cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian chạy thử, đã nộp thuế xuất khẩu trước khi có hướng dẫn tại Thông tư này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương mở tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bổ sung theo hướng dẫn nêu trên. Riêng số thuế xuất khẩu đã nộp cùng với thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp vào tài khoản ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước trích nộp vào tiểu mục thu ngân sách của thuế xuất khẩu cho phù hợp với tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bổ sung.

 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và những qui định trước đây trái với qui định tại Thông tư này đều bãi bỏ. ./.

 

  Nơi nhận:

– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng  Quốc hội;

– Văn phòng  Chủ tịch nước;

– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

– Công báo;

– Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.