Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 96/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ như sau:

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nguyên tắc, nội dung, nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ; nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Đảng ở Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương), Ban chỉ huy quân sự cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở); Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cấp xã) thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Người quản lý các doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp người nước ngoài hoạt động hợp pháp, dài hạn ở Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ.

2. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

3. Nhân dân trên phạm vi cả nước, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông.

Điều 3. Nguyên tắc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ

1. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; cơ quan quân sự các cấp phối hợp với cơ quan tư pháp, cơ quan tuyên giáo cùng cấp làm tham mưu, cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí làm nòng cốt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

2. Tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch, bảo đảm thống nhất và hiệu quả.

3. Quán triệt và phổ biến được các quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy định pháp luật về dân quân tự vệ.

4. Tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng điểm; thường xuyên đổi mới về hình thức, phương pháp, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa của từng vùng, miền và phong tục, tập quán của địa phương, cơ sở;

5. Kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật khác; nêu gương điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện chưa nghiêm pháp luật về dân quân tự vệ;

6. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật với thi hành pháp luật về dân quân tự vệ;

Điều 4. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về dân quân tự vệ; quyền và nghĩa vụ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình; các chế định về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và các chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ; trách nhiệm quản lý Nhà nước của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp.

2. Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ phù hợp với các đối tượng.

3. Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, ấp đội trưởng, bản đội trưởng, buôn đội trưởng, phum đội trưởng, sóc đội trưởng, khóm đội trưởng, tổ đội trưởng dân phố (sau đây gọi chung là thôn đội trưởng), cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, cán bộ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về dân quân tự vệ, các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với các hoạt động lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng dân cư ở từng địa phương.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, cơ chế và nội dung phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ

1. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hiện theo quy định tại điểm a và b khoản 2 Mục A Phần II Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ (kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ).

2. Cơ chế và nội dung phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ thực hiện như sau:

a) Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ theo quy định tại Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ, thực hiện các nội dung:

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai thực hiện đề án, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn hệ thống tài liệu, giáo trình phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ trên phạm vi toàn quốc;

– Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án và các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

b) Đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức việc lồng ghép, kết hợp nội dung, phương pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật dân quân tự vệ với các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật khác; phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ trên phạm vi toàn quốc;

c) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí dành thời lượng đưa tin, bài, chuyên mục, chuyên trang về các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ; chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí;

d) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung phối hợp với Bộ Quốc phòng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về dân quân tự vệ, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

đ) Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương khác có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ theo phân cấp;

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu xây dựng điểm cấp xã về phổ biến pháp luật dân quân tự vệ làm cơ sở để rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng; chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ theo phân cấp; chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình của địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ.

Điều 6. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Bộ Tổng Tham mưu:

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ; phối hợp, hiệp đồng với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài Quân đội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

a) Cục Dân quân tự vệ là cơ quan thường trực giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ:

– Chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị và các cơ quan liên quan khác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc pháp luật về dân quân tự vệ; hướng dẫn các Quân khu, Quân chủng và các đơn vị quân đội, các địa phương, Bộ, ngành Trung ương tổ chức tập huấn Pháp luật về dân quân tự vệ theo phạm vi, chức trách được giao.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn các Quân khu, địa phương triển khai xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo và tổ chức thi để kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan biên soạn, in ấn và phát hành các loại tài liệu bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

– Chủ trì phối hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, lập dự toán bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ và thi để kiểm tra nhận thức của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Phối hợp với Điện ảnh Quân đội làm phim tài liệu về lịch sử, truyền thống, tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ;

– Phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quân đội nhân dân, Phát thanh Quân đội nhân dân và các báo chí Trung ương, địa phương khác mở chuyên trang, chuyên mục, thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan trong Quân đội đôn đốc kiểm tra, tham gia thanh tra và tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

b) Cục Nhà trường:

– Chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ hướng dẫn các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp biên soạn các tài liệu, giáo trình pháp luật về dân quân tự vệ đưa vào chương trình nội dung giảng dạy chính khóa phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

– Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo thực hiện đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ ở các học viện, nhà trường trong quân đội, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

2. Tổng cục Chính trị:

a) Chủ trì phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà xuất bản trong quân đội, các cơ quan chức năng về công tác Đảng, công tác chính trị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ cho các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý;

b) Cùng với Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

c) Chỉ đạo Cục Tuyên huấn:

– Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

– Chủ trì phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ trong chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân và Phát thanh Quân đội nhân dân;

– Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tham gia xây dựng và triển khai thực hiện đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

– Phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức thi để kiểm tra nhận thức cho đội ngũ cán bộ và thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ trên phạm vi toàn quốc.

3. Trung tâm Thông tin khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng:

a) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Điện ảnh Quân đội, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị và các cơ quan liên quan khác tham gia làm phim tài liệu về lịch sử, truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ;

b) Mở chuyên mục trên mạng Misten về hoạt động của dân quân tự vệ, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ sâu rộng trên mạng thông tin điện tử.

4. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng:

Chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ bảo đảm ngân sách hằng năm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Quân đội lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách.

5. Bộ Tư lệnh các quân khu:

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ; chỉ đạo mỗi tỉnh triển khai xây dựng 01 xã điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quân khu thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Tổ chức hội thi để kiểm tra và tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ cấp Quân khu cho đối tượng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và tuyển chọn một số Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đoạt giải cao trong hội thi tại Quân khu để dự thi kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức.

6. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ; triển khai xây dựng điểm ở 01 cấp xã về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Tổ chức hội thi để kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ cấp tỉnh cho đối tượng là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và tuyển chọn một số Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đoạt giải cao để dự thi kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ do Quân khu tổ chức. Riêng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử đi dự thi để kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức.

7. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, phối hợp với cơ quan Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp chuẩn bị chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

b) Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ;

c) Tuyển chọn, bồi dưỡng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã đoạt giải cao tại huyện dự thi để kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức.

8. Ban chỉ huy quân sự cấp xã:

a) Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương thuộc phạm vi quản lý;

b) Hằng năm, thực hiện việc phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ cho 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt thuộc quyền, hướng dẫn bồi dưỡng cho dân quân vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân quân tự vệ.

c) Dự thi để kiểm tra nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ tại cấp huyện.

9. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan cùng cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

10. Năm 2010 và những năm tiếp theo các Học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng, Trường quân sự quân khu, Trường quân sự cấp tỉnh cập nhật, bổ sung đưa các nội dung pháp luật về dân quân tự vệ vào chương trình, nội dung giảng dạy chính khóa phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

11. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phải tổ chức cho 100% sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân viên quốc phòng học tập và tham gia thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ, nắm và hiểu được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân giúp địa phương trong việc xây dựng, huấn luyện và phối hợp hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ.

12. Căn cứ tình hình nhiệm vụ, các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ; tổ chức viết thu hoạch hoặc kiểm tra đánh giá kết quả.

Điều 7. Bảo đảm kinh phí

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn do các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán và tổng hợp vào dự toán chung hằng năm theo quy định của Luật dân quân tự vệ và Luật ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách Trung ương bảo đảm các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của Bộ, ngành về thông tin tuyên truyền quy định tại khoản 7 Điều 53, điểm đ khoản 1 Điều 55 Luật dân quân tự vệ; bảo đảm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ theo quy định tại Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai pháp luật về dân quân tự vệ giai đoạn 2010 – 2012.

3. Ngân sách địa phương bảo đảm các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của địa phương về thông tin tuyên truyền quy định tại điểm k khoản 1 Điều 54 Luật dân quân tự vệ.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Quốc phòng để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội, UBQP-AN Quốc hội;
– VP Chủ tịch nước; VPTW Đảng và các Ban Đảng;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Viện KSND tối cao, Tòa án NDTC;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng CP, UBQG phòng, chống tham nhũng;
– Kiểm toán Nhà nước; các Tập đoàn, Tổng Công ty;
– UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc BQP;
– BCHQS 63 tỉnh, thành phố;
– Cổng TTĐT, Công báo;
– Cục DQTV;
– Lưu: VT, NC, PC (Ta 350b).

BỘ TRƯỞNG  
ĐẠI TƯỚNG

Phùng Quang Thanh

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.