Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010

BỘ TÀI CHÍNH

——————-

Số: 95/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Thay thế cụm từ “Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội”  và “TTGDCK Hà Nội” trong Quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 bằng cụm từ tương ứng  là “Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” và “SGDCK Hà Nội”.

Điều 2. Điều 7 được sửa lại như sau:

“Điều 7: Điều kiện đăng ký giao dịch

Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội  khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại SGDCK.

2. Là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK)”.

Điều 3. Bỏ khoản 2 Điều 8 về Hồ sơ đăng ký giao dịch.

Điều 4. Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 13 về tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

Điều 5. Sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau:

“Điều 14: Phương thức giao dịch:

1. SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.

2. SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận”.

Điều 6. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

 

 

 

Tags: ,

Comments are closed.