Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 89/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 04  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điểm

của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và

Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính

hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán

vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

___

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:

 

1. Sửa đổi điểm 1(1.2) phần II Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 trong như sau:

1.2- Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

1.2.1- Sau khi phân bổ vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ:

– Các Bộ gửi kế hoạch phân bổ vốn đầu tư về Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước (trung ương). Kho bạc nhà nước gửi kế hoạch vốn các dự án của các Bộ về Kho bạc nhà nước địa phương để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

– UBND các tỉnh gửi kế hoạch phân bổ vốn đầu tư về Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

– Đồng thời với việc gửi bản phân bổ kế hoạch cho các cơ quan nêu trên, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tư để thực hiện.

1.2.2- Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

 Sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ, UBND tỉnh, Kho bạc nhà nước triển khai công tác kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc nhà nước không thanh toán.

Bộ Tài chính sẽ có ý kiến thẩm tra phân bổ trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ và UBND tỉnh (thẩm tra sau). Trường hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi ngay số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Các Bộ và UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư các dự án phân bổ vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân bổ không đúng quy định gây ra .

Đối với việc thẩm tra kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục do địa phương quản lý, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.     

 

 

Nơi nhận :

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng.

– Văn phòng Quốc hội.

– Văn phòng Chủ tịch nước.

– Văn phòng Chính phủ.

– Toà án nhân dân tối cao.

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

   thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương

   của các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng

   công ty nhà nước.

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

   trực thuộc TW.

– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

– Sở Tài chính, KBNN các

   tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Website Chính phủ;

– Công báo;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.