Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỐ 78/2008/TT-BVHTTDL

NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT

NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ

NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ

 

 

Ngày 12 tháng 5 năm 2005 Bộ Văn hoá-Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2:

“2.7 Tại điểm bán thuốc lá trưng bày quá một bao/gói (10 điếu, 12 điếu, 20 điếu) hoặc trưng bày quá một tút/hộp (10 bao/gói) của một nhãn hiệu thuốc lá”.

2) Bổ sung vào cuối khoản 4:

“Trang phục, đồ dùng, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất, công trình xây dựng, các vật thể khác một màu hoặc nhiều màu nhưng không thể hiện hoặc không tạo thành biểu tượng, nhãn hiệu một sản phẩm thuốc lá thì không coi là quảng cáo thuốc lá”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.