Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——————–
Số: 59/2010/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010
 
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ
THUỘC QUẢN LÝ CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ
CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
—————————-
                       
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;
Căn cứ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES);
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đã được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 15.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN, ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
                                                                                                  

 

Nơi nhận:                                                                               
Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP (để b/c);
VP quốc hội;
VP Chính phủ, website Chính phủ; Công báo;
Các Bộ, Cq ngang Bộ, Cq thuộc Chính phủ;
Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
Vụ Pháp chế;
Viện KSND Tối cao; Toà án ND Tối cao;
Tổng cục Hải quan;
UBND tỉnh, Tp thực thuộc TW;
Sở NN & PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
Các Cq, đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
Lưu VP Bộ, Cục LN.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Cao Đức Phát

 

Tags: , , ,

Comments are closed.