Thông tư số 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011

BỘ TÀI CHÍNH
——————-
Số: 57/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
———————————-

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
Thực hiện công văn số 178/TTg-NC ngày 16/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Đề án “Tăng cường năng lực giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam” vào danh mục các Đề án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống tội phạm năm 2011;
Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung tiểu mục của Mục 6100 “Phụ cấp lương”:
Bổ sung Tiểu mục 6121 “Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.
Điều 2. Bổ sung mã số đề án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống tội phạm (Mã số 0130):
Bổ sung Mã số 0141: Đề án “Tăng cường năng lực giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam”.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2011.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Cơ quan TW các đoàn thể;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Công báo;
– Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, NSNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Công Nghiệp
Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.