Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 55/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 03  năm 2009

 

THÔNG TƯ

 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC

ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng

phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

_______________________         

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa như sau:

 

Điều 1. Bổ sung Khoản 2 Mục II của Thông tư số 101/2008/TT-BTC như sau:

“2. Phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đuờng thủy nội địa là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động của Cảng vụ theo quy định tại khoản 3 mục này theo tỷ lệ như sau:

– Đối với cơ quan thu phí, lệ phí là Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II và khu vực IV: Được trích lại toàn bộ (100%) số tiền phí, lệ phí thu được.

– Đối với cơ quan thu phí, lệ phí là Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I và khu vực III, các Cảng vụ đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý: Được trích lại 95% (chín mươi lăm phần trăm) trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước và thực hiện nộp 5% (năm phần trăm) số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Các cảng vụ đường thủy nội địa do địa phương quản lý được trích để lại 95% (chín mươi lăm phần trăm) trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được kể từ ngày Thông tư số 101/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc các cơ quan có liên quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Công báo;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các đơn vị  thuộc Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Lưu VT, CST (CST 3).

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.