Thông tư số 31/2011/TT-BTC ngày 07/3/2011

BỘ TÀI CHÍNH
——————-
Số: 31/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ
cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước
———————————–

– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-TTg ngày 14/6/2002 về việc phát hành trái phiếu của Chính phủ để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng thương mại Nhà nước giai đoạn 2002 – 2004 và công văn số 36/CP-KTTH ngày 15/7/2002 của Chính phủ về kế hoạch cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước;
– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 477/VPCP-KTTH ngày 24/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Thông tư số 100/2002/TT-BTC về trái phiếu đặc biệt;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước như sau:
Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung tiết 3, khoản 4, mục II như sau:
“4.3 Ngân hàng thương mại nhà nước sử dụng tiền lãi trái phiếu đặc biệt thu được để tăng vốn điều lệ và được hạch toán, theo dõi ở một tiểu khoản riêng.
– Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hoá chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần thì tiền lãi trái phiếu đặc biệt thu được, được hạch toán thu nhập của ngân hàng kể từ thời điểm chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2011.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các NHTMNN;
– NHTMCP Ngoại thương, Công thương;
– Văn phòng BCĐTW về PCTN;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Vụ NSNN, PC, KBNN, Cục TCDN, TCT;
– Lưu VT, Vụ TCNH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Xuân Hà
Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.