Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————-
Số: 30/2011/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011
THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– VP Chính phủ;
– Hội đồng quốc gia Giáo dục;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
– Công báo;
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Vinh Hiển


CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. MỤC ĐÍCH
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học phổ thông, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học phổ thông với yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) giảng dạy trung học phổ thông trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp trung học phổ thông áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học phổ thông, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục trung học phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn
Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông như sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã Mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)
Lý thuyết
Thực hành
I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THPT 1
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THPT
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THPT
2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THPT
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THPT để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
8
4
3
THPT 2
Hoạt động học tập của học sinh THPT
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT
10
2
3
THPT 3
Giáo dục học sinh THPT cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THPT cá biệt
10
2
3
II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THPT 4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THPT
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
10
2
3
THPT 5
Môi trường học tập của học sinh THPT
1. Các loại môi trường học tập
2. Ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh
Phân tích được ảnh hưởng của môi trường học tập tới hoạt động học tập của học sinh THPT
10
2
3
THPT 6
Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT
1. Tạo dựng môi trường học tập
2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh
Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT
10
2
3
III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn
THPT 7
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT
1. Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT
Phân tích được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT
10
2
3
THPT 8
Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh
3. Yêu cầu đối với giáo viên THPT trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT
10
2
3
THPT 9
Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
1. Phát triển nghề nghiệp giáo viên
2. Nội dung và phương pháp hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
Có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
10
2
3
IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí trong quá trình giáo dục
THPT 10
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT
1. Khái niệm về rào cản
2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT
3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh
4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập
10
2
3
THPT 11
Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh THPT nữ, học sinh THPT người dân tộc thiểu số
1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh THPT
2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh THPT người dân tộc thiểu số
Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học
10
2
3
THPT 12
Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THPT
1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng
Có kĩ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập
10
2
3
V. Nâng cao năng lực học tập kế hoạch dạy học
THPT 13
Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch dạy học
1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THPT
2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THPT
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học
10
2
3
THPT 14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
10
2
3
THPT 15
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này
10
2
3
THPT 16
Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THPT
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định
10
2
3
VI. Tăng cường năng lực dạy học
THPT 17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
10
2
3
THPT 18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được  các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
10
2
3
THPT 19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
10
2
3
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
THPT 20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THPT
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT)
10
2
3
THPT 21
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)
1. Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa và sáng tạo TBDH
2. Bảo quản các TBDH. Tổ chức cho học sinh thực hiện bảo quản thiết bị dạy học
3. Sửa chữa hỏng hóc thông thường của các TBDH
4. Cải tiến và sáng tạo TBDH
Có kĩ năng bảo quản, sửa chữa và sáng tạo thiết bị dạy học
10
2
3
THPT 22
Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học
Sử dụng được một số phần mềm dạy học
10
2
3
VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
THPT 23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
10
2
3
THPT 24
Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
10
2
3
IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học
THPT 25
Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPT
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục
10
2
3
THPT 26
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT
1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2. Xác định đề  tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
10
2
3
THPT 27
Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT
1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng
2. Phương pháp và kĩ năng phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Biết hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng cho đồng nghiệp
10
2
3
X. Tăng cường năng lực giáo dục
THPT 28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT
1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục
Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục
10
2
3
THPT 29
Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục
1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường
10
2
3
THPT 30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
1. Mục tiêu đánh giá
2. Nguyên tắc đánh giá
3. Nội dung đánh giá
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá
Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
10
2
3
XI. Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm
THPT 31
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
15
THPT 32
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THPT
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THPT
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THPT
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm
15
THPT 33
Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT
Có kĩ năng giải quyết được tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
15
XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
THPT 34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THPT
1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THPT
2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT
3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THPT
15
THPT 35
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT
1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT
3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT
4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục
Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục
15
THPT 36
Giáo dục giá trị cho học sinh THPT
1. Quan niệm về giá trị và phân loại giá trị
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị cho học sinh trong giáo dục phổ thông
3. Nội dung giáo dục giá trị cho học sinh
4. Phương pháp giáo dục giá trị cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục
Có kỹ năng tổ chức giáo dục giá trị cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục
10
2
3
THPT 37
Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT
1. Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững
2. Các nội dung cơ bản của giáo dục vì sự phát triển bền vững
3. Thực hiện giáo dục bền vững ở trường THPT
Mô tả các nội dung của giáo dục vì sự PTBV và con đường thực hiện giáo dục vì sự PTBV ở trường THPT
7
8
THPT 38
Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT
1. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập
2. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT
Phân tích được các khái niệm cơ bản và các yếu tố của GDHN trong giáo dục THPT
5
10
XIII. Phát triển năng lực hoạt động chính trị – xã hội
THPT 39
Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THPT
2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THPT
3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THPT
Lập được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh
15
THPT 40
Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT
2. Nội dung phối hợp với tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THPT
3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THPT
Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THPT
15
THPT 41
Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT
1. Vai trò và mục tiêu của các hoạt động tập thể trong giáo dục học sinh THPT
2. Các nội dung hoạt động tập thể trong hoạt động giáo dục học sinh THPT
3. Các phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THPT
Có kĩ năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT
15
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông được hướng dẫn, bổ sung hằng năm.
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng 3.
b) Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.
2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:
a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.
– Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;
– Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;
– Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học;
b) Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).
c) Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm.
3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường trung học phổ thông là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường trung học phổ thông. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.
4. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:
a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục vào đào tạo, của các đề tài, dự án.
đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trung học phổ thông được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.