Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
Số: 26/2010/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học,
cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
———————————
 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ vào Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định họp ngày 17 tháng 12 năm 2009 về Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; bao gồm năm (05) chương trình sau:
1. Chương trình giáo dục pháp luật.
2. Chương trình giáo dục văn hóa – xã hội.
3. Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường.
4. Chương trình giáo dục bảo vệ sức khỏe. 
5. Chương trình giáo dục phát triển kinh tế.
Điều 2. Các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ ban hành theo Thông tư này dùng cho các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Căn cứ các chương trình, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức, hướng dẫn giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2010.              
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 

Nơi nhận:  
 – Văn phòng Quốc hội;  (để b/c)                                
– Hội đồng quốc gia Giáo dục;
– VP Chính phủ;                            
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ,
 UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
– Công báo;     
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 4;
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Vinh Hiển

 

Tags: , , ,

Comments are closed.