Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
———————-
Số: 25/2010/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ  đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học
——————————–
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2010 và thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng các trường dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc, Hiệu trưởng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có khoa dự bị đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
Nơi nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội (để b/c);
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (để b/c)
– UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
– HĐND,UBND các tỉnh , TP trực thuộc TW
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để t/h);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ tư pháp;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Văn Ga

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.