Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/06/2011

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———————

Số: 24/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

———————————

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường dự bị đại học, trường dự bị đại học dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ban tuyên giáo Trung ương;

– Văn phòng Chính phủ;

– Hội đồng dân tộc Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Công báo;

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Tags: , , , ,

Comments are closed.