Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————–

Hà Nội, ngày 20 tháng 7  năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG

VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04  tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Uỷ ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);

– Công báo;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.