Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số: 20/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng

để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

___________________________

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu như sau:

 

Điều 1. Danh mục Hàng tiêu dùng

Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 7 năm 2010.

2. Bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu và Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT, ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu, Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT, ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc bổ sung ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và các bên liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

– Viện KSND tối cao;

– Toà án ND tối cao;

– Cơ quan TW của các Đoàn thể;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Công Thương;

– Các Sở Công Thương;

– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng

   các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên

 

Tags: , ,

Comments are closed.