Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/08/2010

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 19/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 04/12/2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung (đợt 6) 8 huyện và 41 đảo vào vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Danh sách các huyện và đảo kèm theo tại Phụ lục 1, 2 Thông tư này.

Điều 2. Các huyện và các đảo nêu tại Điều 1 Thông tư này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2010.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, TP có vùng VTCI;
– Các Sở TTTT các tỉnh, TP có vùng VTCI;
– Các đơn vị thuộc Bộ TTTT (Vụ KHTC, Vụ VT, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Cục QL chất lượng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin, Quỹ DVVTCIVN);
– Các doanh nghiệp viễn thông;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
– Lưu: VT, KHTC (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Đức Lai

 


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC HUYỆN THUỘC VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010
(Kèm theo Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/8/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên huyện

Mã số huyện

Thuộc tỉnh

Thuộc khu vực (KV) cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

1

Sơn Động

220

Bắc Giang

KV3

2

Phước Sơn

511

Quảng Nam

KV3

3

Trà Bồng

525

Quảng Ngãi

KV3

4

Minh Long

531

Quảng Ngãi

KV3

5

Ba Tơ

535

Quảng Ngãi

KV3

6

An Lão

542

Bình Định

KV3

7

Vĩnh Thạnh

546

Bình Định

KV3

8

Vân Canh

551

Bình Định

KV3

 


PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC ĐẢO THUỘC VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010
(Kèm theo Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/8/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên đảo

Thuộc huyện (thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh/TP

Thuộc khu vực (KV) cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

 

 

Huyện

Tỉnh, TP

 

1

Cát Hải

Cát Hải

Hải Phòng

KV3

2

Cát Bà

Cát Hải

Hải Phòng

KV3

3

Bạch Long Vỹ

Bạch Long Vỹ

Hải Phòng

KV3

 

4

Quan Lạn

Vân Đồn

Quảng Ninh

KV3

5

Minh Châu

Vân Đồn

Quảng Ninh

KV3

6

Ngọc Vừng

Vân Đồn

Quảng Ninh

KV3

7

Cô Tô to

Cô Tô

Quảng Ninh

KV3

 

8

Hòn Mê

Tĩnh Gia

Thanh Hóa

KV3

 

9

Đảo Mắt

Cửa Lò

Nghệ An

KV3

 

10

Cồn Cỏ

Cồn Cỏ

Quảng Trị

KV3

 

11

Cù Lao Chàm

Hội An

Quảng Nam

KV3

 

12

Lý Sơn

Lý Sơn

Quảng Ngãi

KV3

 

13

Nhơn Châu

Quy Nhơn

Bình Định

KV3

 

14

Phú Quý

Phú Quý

Bình Thuận

KV3

 

15

Côn Lôn Lớn

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

16

Côn Lôn Nhỏ

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

17

Hòn Bẩy Cạnh

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

18

Hòn Cau

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

19

Hòn Bông Lan

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

20

Hòn Vung

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

21

Hòn Trọc

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

22

Hòn Trứng

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

23

Hòn Tài Lớn

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

24

Hòn Tài Nhỏ

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

25

Hòn Trác Lớn

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

26

Hòn Trác Nhỏ

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

27

Hòn Tre Lớn

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

28

Hòn Tre Nhỏ

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

29

Hòn Anh

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

30

Hòn Em

Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

KV3

 

31

Hòn Chuối

Trần Văn Thời

Cà Mau

KV3

 

32

Hòn Tre

Kiên Hải

Kiên Giang

KV3

33

Lại Sơn

Kiên Hải

Kiên Giang

KV3

34

Nam Du

Kiên Hải

Kiên Giang

KV3

35

Hòn Ngang

Kiên Hải

Kiên Giang

KV3

36

Hòn Mấu

Kiên Hải

Kiên Giang

KV3

37

Sơn Hải

Kiên Lương

Kiên Giang

KV3

38

Hòn Nghệ

Kiên Lương

Kiên Giang

KV3

39

Tiên Hải

Thị xã Hà Tiên

Kiên Giang

KV3

40

Phú Quốc

Phú Quốc

Kiên Giang

KV3

41

Thổ Chu

Phú Quốc

Kiên Giang

KV3

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.