Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

BỘ CÔNG THƯƠNG

———————-

Số: 19/2010/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Hà Nội, ngày  17  tháng  5  năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

————————————–

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP);

Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và quy định nguyên tắc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và nguyên tắc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sau đây gọi tắt là tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định).

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

Việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Công Thương ban hành. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Điều 4. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Danh mục theo yêu cầu quản lý./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

  Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);           

– Công báo;                                                                             

– Website: Chính phủ; BCT;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày  17  tháng 5 năm 2010)

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

(1)

(2)

I

Thuốc nổ và phụ kiện nổ

1

Nguyên liệu Nitrat Amon

2

Thuốc nổ

Các loại thuốc nổ nhập khẩu

3

Phụ kiện nổ các loại

Các loại phụ kiện nổ nhập khẩu

II

Máy và thiết bị sử dụng trong hầm lò, có khí cháy, nổ

1

Cột, giàn chống thủy lực sử dụng trong khai thác hầm lò

2

Máy biến áp phòng nổ

3

Động cơ điện phòng nổ

4

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ

5

Thiết bị điều khiển phòng nổ

6

Máy phát điện phòng nổ

7

Rơ le dòng điện dò

8

Thiết bị thông tin phòng nổ

9

Cáp điện phòng nổ

10

Đèn chiếu sáng phòng nổ

11

Máy đào lò

12

Máy nổ mìn điện

13

Máy kiểm tra điện trở kíp điện

14

Máy kiểm tra mạng nổ mìn điện

 

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.