Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

—————–

Số: 18/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày  02  tháng  04  năm  2010

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu  hành tại Việt Nam

——————————————–

           

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ  Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BNN, ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ ;

– Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;

– Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Lưu: VT, Cục Thú y.

    KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

 

  Diệp Kỉnh Tần

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.