Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———————–

Số: 17/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 28  tháng 6  năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da;

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin;

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

————————————

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày: 20/11/2008, 09/12/2008, 12/12/2008, 24/12/2008, 25/12/2008, 26/12/2008, 15/9/2009, 16/9/2009, 17/9/2009 của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thành lập theo Quyết định số 7930/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 13 chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp của 13 ngành học thuộc 06 khối ngành như sau:

1. Khối ngành Công nghệ hóa học gồm: a) Công nghệ hóa hữu cơ; b) Công nghệ hóa vô cơ; c) Hóa phân tích.

2. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông gồm: a) Công nghệ kỹ thuật điện tử; b) Điện công nghiệp và dân dụng.

3. Khối ngành Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da gồm: a) Công nghệ may và thời trang.

4. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm: a) Công nghệ kỹ thuật cơ khí; b) Công nghệ hàn; c) Bảo trì và sửa chữa ô tô.

5. Khối ngành Công nghệ thông tin gồm: a) Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính; b) Hệ thống thông tin văn phòng.

6. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng gồm: a) Xây dựng cầu đường bộ; b) Xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Các chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ các chương trình khung, thủ trưởng cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và giáo trình do thủ trưởng cơ sở giáo dục thành lập.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao đào tạo các ngành học trình độ trung cấp chuyên nghiệp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ  GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Phạm Vũ Luận

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.