Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/06/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————

Số: 15/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 01  tháng 6  năm 2010

 THÔNG TƯ

Ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp

khối ngành Tài nguyên – Môi trường

—————————–

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1163/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, gồm 07 chương trình khung của 07 ngành sau:

Biên chế bản đồ

Kỹ thuật môi trường

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

Quản lý đất đai

Quản lý nhà đất

Quản lý môi trường

Trắc địa-Địa hình-Địa chính

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2010. Các chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ các chương trình khung, thủ trưởng cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do thủ trưởng cơ sở giáo dục thành lập.

 Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ  GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Phạm Vũ Luận

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.