Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17/04/2009


BỘ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 _______________

Số: 14/2009/TT-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết  định 43/2008/QĐ-BTTTT

ngày 17/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc
đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

– Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

– Căn cứ Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 1/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông.

 

QUY ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh một số quy định về cước kết nối đối với liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định tại Quyết  định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Cụm từ: “nội tỉnh” trong Quyết định trên được thay bằng cụm từ “nội hạt”;

2. Các quy định liên quan đến vùng nội hạt và thời gian điều chỉnh tại Điểm 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Quyết định 155/2008/QĐ-TTg ngày 1/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Nam Thắng

   

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.