Thông tư số 11/2010/TT-NHNN ngày 05/04/2010

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
—————

Số: 11/2010/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

  THÔNG TƯ

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 04/2003/CT-NHNN NGÀY 18/6/2003 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG

 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
– Như Khoản 2 Điều 2;
– Ban Lãnh đạo NHNN;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– VPCP (2 bản);  
– Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTNB.

THỐNG ĐỐC

Nguyễn Văn Giàu

Tags: , , , ,

Comments are closed.