Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————–

Số: 11/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ theo kết quả buổi họp Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe ngày 25 tháng 5 năm 2008 về báo cáo kết quả xây dựng chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ cao đẳng, gồm 3 chương trình khung của 3 ngành sau:

1. Ngành Điều dưỡng;

2. Ngành Dược;

3. Ngành Hộ sinh.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2010. Bộ chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ cao đẳng.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:
– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);
– Bộ Y tế;           
– Công báo;
– Website Chính phủ ([email protected]);
– Website Bộ GD&ĐT ([email protected]);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

 

 
Tags: , ,

Comments are closed.