Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 107/2009/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước

do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý như sau:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

– Định mức hao hụt thóc dự trữ nhà nước thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 8/01/2007 về việc ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

– Định mức hao hụt gạo bảo quản kín bổ sung CO2, N2, yếm khí:

+ Thời gian bảo quản dưới 12 tháng:        0,050 %.

+ Thời gian bảo quản từ 12 – 18 tháng:     0,058 %.

+ Thời gian bảo quản trên 18 tháng:         0,066 %.

 

Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản năm 2009. Từ năm 2010 đến năm 2011, định mức bảo quản năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm báo cáo của hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

 

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia căn cứ vào hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng hóa  dự  trữ nhà nước ban hành theo Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

 

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 91/2004/QĐ-BTC ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ;

– Viện KSNDTC;

– Tòa án NDTC;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);  

– Các Dự trữ quốc gia khu vực;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Sỹ Danh

 

Tags: , , ,

Comments are closed.