Thông tư số 105/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 105/2009/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý

tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc

Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 – 2013

_________________________________

         

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 – 2013;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 – 2013 như sau:

 

Điều 1. Nội dung chi hoạt động của KBNN

Bổ sung vào tiết a, điểm 2.2, khoản 2, Mục II như sau: “Chi bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng theo Quyết định số 84-QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương đảng; chi bảo đảm hoạt động của các đoàn thể theo quy định của pháp luật hiện hành”.

 

Điều 2. Nội dung sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi

Sửa đổi quy định tại điểm 4.4, khoản 4, Mục II như sau: “Chi phối hợp công tác trong và ngoài hệ thống KBNN; chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể, mức hỗ trợ cụ thể do Tổng giám đốc KBNN, Giám đốc KBNN các cấp xem xét quyết định cho phù hợp”.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho các năm ngân sách trong giai đoạn 2009 – 2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

– VPQH, VPCTN;

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Sỹ Danh

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.