Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————

Số: 10/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22  tháng 3 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành chương trình khung Giáo dục đại học

ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

————————————

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội.                 

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội, gồm:

1. Ngành Công tác xã hội, trình độ đại học.

2. Ngành Công tác xã hội, trình độ cao đẳng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng. Chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học hoặc cao đẳng.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng chương trình cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– UBVHGDTTN, NĐ của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo;

– Kiểm toán Nhà nước;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Như điều 4;

– Bộ Tư pháp (Cục K.tr. VBQPPL);

– Công báo;

– Website Chính phủ ([email protected]);

 Website Bộ GD&ĐT ([email protected]);

– L­ưu VT, Vụ PC,  Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Vũ Luận

s

Tags: , , , ,

Comments are closed.