Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

______________

Số: 08/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP

trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

_____________________

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong như sau:

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

 Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

 

Điều 2. Tổ chức được chỉ định chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, chứng nhận VietGAHP.

2. Có nhân viên đánh giá đạt trình độ đại học trở lên về chuyên ngành chăn nuôi, thú y và có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chứng nhận từ ba năm trở lên; có chứng chỉ đào tạo VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong do Cục Chăn nuôi cấp.

3. Có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, kiểm tra, cấp, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận VietGAHP cho sản phẩm cụ thể mà Tổ chức thực hiện chứng nhận theo quy định của Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ngày 17 tháng 12 năm 2008.

 Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457-2004 hoặc ISO/IEC Guide 65: 1996 được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.

 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng Bộ NN và PTNT;

– Như Điều 4;

– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;

– Công báo Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Văn phòng Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

– Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Lưu VT, CN.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Diệp Kỉnh Tần

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.