Thông tư số 07/2010/TT -BCT ngày 12/02/2010

BỘ CÔNG THƯƠNG

——————-

Số: 07/2010/TT -BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày  12 tháng  02  năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

——————————–

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 955/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2010 về việc nhập khẩu đường bình ổn giá;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 như sau:

Điều 1. Lượng hạn ngạch bổ sung

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung (đường trắng, Mã HS 1701 99 11 00) năm 2010 là 50.000 tấn (năm mươi ngàn tấn).

Điều 2. Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường trắng theo đề nghị của thương nhân để kinh doanh thương mại và trong phạm vi lượng hạn ngạch thuế quan nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

– Viện KSND tối cao;

– Toà án ND tối cao;                               

– Cơ quan TW của các Đoàn thể;                                                                

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Công Thương;

– Các Sở Công Thương;

– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng                                   

   các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;                                         

– Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Biên

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.