Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số:  06/2009/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 20 tháng 03  năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2007/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới;

Bộ Công Thương hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các nhiệm vụ được giao quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP) thực hiện theo dõi, đánh giá và tổng hợp báo cáo theo các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp:

a) Các cơ quan là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ba) Cơ quan chủ trì là các cơ quan làm đầu mối tổng hợp báo cáo, được nêu tại các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan phối hợp là các cơ quan báo cáo với cơ quan chủ trì về các nội dung tương ứng, được nêu tại các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

II. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO

1. Các cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin từ các cơ quan phối hợp, xây dựng Báo cáo tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại các Mẫu Báo cáo.

b) Thời hạn gửi Báo cáo về Bộ Công Thương là trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 01 đối với các Báo cáo sáu tháng và trước ngày 31 tháng 01 đối với các Báo cáo một năm.

c) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin, xây dựng Báo cáo theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi về cơ quan chủ trì thực hiện Mẫu Báo cáo đó.

b) Thời hạn gửi Báo cáo về cơ quan chủ trì thực hiện là trước ngày 15 tháng 06 và ngày 15 tháng 01 đối với các Báo cáo sáu tháng và trước ngày 15 tháng 01 đối đối với các Báo cáo một năm.

c) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin từ các cơ quan chủ trì thực hiện các Báo cáo và xây dựng Báo cáo tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào các nhiệm vụ được giao quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các Bộ, ngành và địa phương phản ánh gửi về Bộ Công Thương để xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;  
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
– Văn phòng Quốc hội;   
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Website Chính phủ, Công báo;
– Website Bộ Công Thương;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng
– Văn phòng UBQG về HTKTQT
– Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.