Thông tư số 05/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

BỘ CÔNG THƯƠNG

——————-

Số: 05/2010/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 25  tháng 01  năm 2010

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007

của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư,

linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16

Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

————————————–

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

Điều 1. Phần sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục A, Phần II như sau:

“a) Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm:

– Nguyên liệu ban đầu chưa định hình để sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm;

– Sợi thuỷ tinh, các sản phẩm sau sợi và nhựa dạng hạt để sản xuất vật liệu composit;

– Các chất phụ gia.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2010.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC;

– Sở Công Thương; Sở KH&ĐT;

– Công báo; Website Bộ CT;

– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ CT;

– Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ CT;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Lưu: VT; KH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Danh Vĩnh

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.