Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————-

Số: 04/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt

và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

———————————–

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Đại học;

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– UBVHGDTTN, NĐ của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Như điều 3;

-Bộ Tư pháp (Cục K.tr.VBQPPL);

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– L­ưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Tags: , , ,

Comments are closed.