Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009


BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số:  02/2009/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 21 tháng 01  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo,

điều hành chống buôn lậu, gian lận thuơng mại và hàng giả

 của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/CP;

Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thuơng mại và hàng giả  của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư này hướng dẫn việc phân bổ, quản lý và sử dụng phần kinh phí 10% hỗ trợ công  tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 59/2008-TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (sau đây gọi tắt là Thông tư số 59).

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.  Phân bổ kinh phí hỗ trợ

a) Tổng số tiền 30% (coi như 100%) được trích từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm (40%) và (60%) để chi cho các nội dung quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 59.

b) Khoản 10% trong phần 40% được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 59 để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của cơ quan cấp trên được phân bổ như sau:

– 4% nộp về Cục Quản lý thị trường;

– 3% nộp về Sở Công Thương;

– 3% để lại Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Thời điểm thực hiện việc trích nộp và phân bổ 10%: kể từ ngày Thông tư số 59 có hiệu lực thi hành.

2.  Quản lý kinh phí hỗ trợ

Bộ Công Thương giao cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nguồn kinh phí được phân bổ (10%) theo các nội dung quy định tại Thông tư này.

3. Sử dụng kinh phí hỗ trợ:

Khoản 10% nộp cơ quan chỉ đạo được sử dụng cho các nội dung sau:

a) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong ngành và cộng tác viên ngoài ngành có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thưởng cho cán bộ công chức cơ quan Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường và Văn phòng Sở Công Thương. Mức tiền thưởng do thủ trưởng cơ quan chống buôn lậu quyết định trên cơ sở nguồn kinh phí được sử dụng;

b) Chi hỗ trợ nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra kiểm soát, học tập trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước (nếu có) về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả;

c) Chi hỗ trợ kinh phí cho các hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ kết , tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

d) Chi hỗ trợ công tác thông tin liên lạc; mua sắm phương tiện thông tin, cước thuê bao và sử dụng phương tiện thông tin để  phục vụ công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, chống hàng giả;

đ) Chi bổ sung bồi dưỡng làm đêm thêm giờ, chi hỗ trợ cho các đoàn công tác chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại;

e) Các khoản hỗ trợ khác; ngoài các nội dung trên, thủ trưởng cơ quan chống buôn lậu (theo quy định về thẩm quyền quản lý và sử dụng kinh phí tại Thông tư này) chủ động quyết định để chi hỗ trợ đối với các nội dung có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Để quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí được trích lập và sử dụng, Bộ Công Thương yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc Thông tư số 59 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đơn vị được trích lập quỹ) thống nhất tập trung quản lý nguồn kinh phí 30%, bao gồm kinh phí 30% do các Đội Quản lý thị trường nộp lên, kinh phí 30% do Chi cục trực tiếp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật hoặc phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác được cơ quan tài chính trích lập quỹ. Thực hiện mở sổ sách, tổ chức hạch toán, kế toán nguồn kinh phí này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Định kỳ hàng quý, sáu tháng và hết năm Chi cục làm báo cáo kết quả vụ việc đã kiểm tra và xử lý được cơ quan tài chính trích kinh phí về Chi cục để báo cáo quyết toán với Cục Quản lý thị trường và Sở Công Thương về tình hình trích lập quỹ và trích nộp 10% lên cơ quan chỉ đạo.

4. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Công Thương để nghiên cứu, hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật);

– Bộ trưởng;

– Các Thứ trưởng;

– Kho bạc Nhà nước Trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở Công Thương, Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Website Chính phủ; Công báo Chính phủ;

– Website Bộ Công Thương

– Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;

– Lưu: VT, QLTT (10).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Huy Hoàng

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.