Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

————————-

Số: 01/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC LOÀI THUỶ SINH

QUÝ HIẾM CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ, PHỤC HỒI

VÀ PHÁT TRIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2008/QĐ-BNN

NGÀY 17/7/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phần II Danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 7 năm 2008 như sau:

1. Bổ sung vào danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 1)

2. Sửa đổi tên Việt Nam, tên Khoa học của các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 2)

3. Sửa đổi mức độ nguy cấp của các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 3)

4. Loại bỏ khỏi danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 4)

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Bộ;

– Các Bộ TNMT, Tài chính, Tư pháp;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Website Chính phủ;

– Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ;

– Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

– Công báo;

– Website Bộ NN&PTNT;

– Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Văn Tám

 


PHỤ LỤC 1.

BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH CÁC LOÀI THUỶ SINH QUÝ HIẾM
CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT

ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Bảng 1. Các loài đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (EW)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiên

Bộ cá chép

Cypriniformes

Họ cá chép

Cyprinidae

Cá mè huế

Chanodichthys flavpinnis

Thừa Thiên Huế

 

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiên

Bộ cá nheo

Siluriformes

Họ Clariidae

Clariidae

Cá trê trắng

Clarias batrachus

Đồng bằng Nam Bộ

Họ cá nheo

Siluridae

Cá chen bầu

Ompok bimaculatus

Đồng bằng Nam Bộ

SAN HÔ

Bộ san hô đen

Antipatharia

Vùng biển xa bờ các đảo: Ba Mùn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Phú Quý

 

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiên

Bộ cá chép

Cypriniformes

Họ cá chép

Cyprinidae

Cá dày

Channa lucius

Đồng bằng sông cửu long

Cá học trò

Balantiocheilos ambusticauda

Đồng bằng sông cửu long

Bộ cá nheo

Siluriformes

Họ Clariidae

Clariidae

Cá trê

Clarias nieuhofii

Đồng bằng sông cửu long

Cá trê tối

Clarias meladerma

Đồng bằng sông cửu long

Bộ cá mập

Carcharhiniformes

Họ cá mập

Carcharhinidae

Cá mập đầu bạc

Carcharhinus albimarginatus

Vùng biển xa bờ

Cá mập đốm đen đỉnh đuôi

Carcharhinus melanopterus

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển xa bờ

Bộ cá đuối

Rajiformes

Họ cá đuối ó

Myliobatidae

Cá đuối ó không chấm

Aetobatus flagellum

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Cá đuối ó không gai

Aetobatus nichofii

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Họ cá đuối quạt

Rajidae

Cá đuối quạt

Okamejei kenojei

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Họ cá đuối bướm

Gymnuridae

Cá đuối bướm nhật bản

Gymnura japonica

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển miền Trung

Cá đuối bướm hoa

Gymnura poecilura

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Bộ cá trích

Clupeiformes

Họ Engraulidae

Engraulidae

Cá lẹp hàm dài

Thrissa setirostris

Vùng ven biển đông nam bộ

Cá lẹp hai quai

Thrissa mystax schneider

Vùng ven biển đông nam bộ

Cá lẹp vàng vây ngực dài

Setipinna taty

Vùng ven biển đông nam bộ

Bộ cá vược

Perciformes

Họ cá mú

Serranidae

Cá mú dẹt

Cromileptes altivelis

Vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa

Họ cá bàng chài

Labridae

Cá bàng chài vân sóng

Cheilinus undulatus

Vùng biển Nha Trang, Trường Sa, Côn Đảo

Họ cá mó

Scaridae

Cá mó đầu u

Bolbometopon muricatum

Côn Đảo, Phú Quốc

 

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiên

Bộ cá chép

Cypriniformes

Họ cá chép

Cyprinidae

Cá bỗng

Spinibarbus denticulatus

Trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc như sông Hồng (Yên Bái trở lên), sông Lam (Son Cuông, của Rào), sông Thu Bồn, sông Trà Khúc (Nam trung Bộ)

Cá cầy

Paraspinibarbus macracanthus

Các sông ở các tỉnh phía Bắc

Cá ngựa nam

Hampala macrolepidota

Đồng bằng sông cửu long

Cá dốc

Spinibarbichthys denticulatus

Thanh Hóa

Cá vền

Megalobrama terminalis

Trung và hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; sông Lam, sông Thu Bồn

Họ Gyrinocheilidae

Gyrinocheilidae

Cá mây đá

Gyrinocheilus pennocki

Đồng bằng sông cửu long

Bộ cá nheo

Siluriformes

Họ cá chiên

Sisoridae

Cá chiên bạc

Bagarius yarrelli

Đồng bằng sông cửu long

Họ cá lăng

Bagridae

Cá lăng đỏ

Hemibagrus wyckioides

Đồng bằng sông cửu long

Cá chốt cờ

Heterobagrus bocourti

Đồng bằng sông cửu long

Bộ cá mập

Carcharhiniformes

Họ cá mập

Carcharhinidae

Cá mập hiền

Carcharhinus amblyrhynchoides

Vùng biển xa bờ

Bộ cá đuối

Rajiformes

Họ cá đuối bướm

Gymnuridae

Cá đuối bướm 2 chấm

Gymnura bimaculata

Vịnh Bắc Bộ

Họ cá đuối bồng

Dasyatidae

Cá đuối bồng lôi

Dasyatis bennetti

vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ và vùng biển xa bờ

Họ cá giống

Rhinobatidae

Cá đuối đĩa 2 hàng gai

Platyrhina limboonkengi

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Cá đuối đĩa trung hoa

Platyrhina sinensis

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ

Bộ cá nhám

Lamniformes

Họ cá nhám thu

Lamnidae

Cá mập trắng lớn

Carcharodon carcharias

Vùng biển xa bờ

Họ Pseudocarchariidare

Pseudocarchariidare

Cá nhám thu/ cá mập sâu

Pseudocarcharias kamoharai

Vùng biển xa bờ

THÂN MỀM

Bộ mực ống

Teuthidea

Họ mực ống

Loliginidae

Mực lá

Sepioteuthis lesoniana

Vùng biển ven bờ từ vịnh Bắc Bộ đến Tây Nam Bộ

Bộ Sipunculiformes

Sipunculiformes

Họ Sipunculide

Sipunculide

Sá sùng

Sipunculus nudus

Hải Phòng, Quảng Ninh

SAN HÔ

San hô gai

Anthipathes spp.

Ven đảo

San hô roi

Cirripathes sp

Ven đảoPHỤ LỤC 2.

SỬA ĐỔI TÊN VIỆT NAM, TÊN KHOA HỌC CỦA CÁC LOÀI THUỶ SINH

QUÝ HIẾM CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT

ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

THÂN MỀM

Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)

Họ ốc đụn

Trochidae

Ốc đụn cái

Tectus niloticus

(tên cũ: Trochus niloticus)

Họ ốc tù và

Ranellidae

(tên cũ: Cymatidae)

 

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

THÂN MỀM

Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)

 

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

THÂN MỀM

Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)

Họ ốc tù và

Ranellidae (tên cũ: Cymatidae)

Bộ cá chép

Cypriniformes

Họ Gyrinocheilidae

Gyrinocheilidae

Cá duồng bay

(tên cũ: Cá Duồng xanh)

Cosmochilus harmandi

Cá chày đất

Spinibarbus hollandi

(tên cũ: Spinibarbus caldwelli)

Bộ cá vược

Perciformes

Họ cá hường

Coiidae

Cá thái hổ

(tên cũ: cá hường)

Datnioides pulcher

(tên cũ: Coius microlepis)

Cá hường vện

Datnioides quadrifasciatus

(tên cũ: Coius quadrifasciatus)PHỤ LỤC 3.

SỬA ĐỔI MỨC ĐỘ NGUY CẤP CỦA CÁC LOÀI THUỶ SINH QUÝ HIẾM
CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Bảng 1. Các loài đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (EW)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Ghi chú

Bộ cá thát lát

Osteoglossiformes

Họ cá mơn

Osteoglossidae

Cá mơn/cá rồng

Scleropages formosus

mức cũ: EN

 

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Ghi chú

Bộ cá vược

Perciformes

Họ cá đù

Sciaenidae

1.

Cá đường/Cá sủ giấy

Otolithoides biauratus

mức cũ: VU

THÂN MỀM

Bộ ngao

Veneroida

Họ trai tai tượng

Tridacnidae

2.

Trai tai tượng khổng lồ

Tridacna gigas

mức cũ: EN

 

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Mức độ nguy cấp

Bộ cá chép

Cypriniformes

Họ cá chép

Cyprinidae

Cá trà sóc

Probarbus jullieni

mức cũ VU

Bộ cá nheo

Siluriformes

Họ cá tra

Pangasiidae

Cá tra dầu

Pangasianodon gigas

mức cũ VU

Bộ cá thát lát

Osteoglossiformes

Họ cá thát lát

Notopteridae

Cá còm

Chitala ornata

mức cũ VU

DA GAI

Bộ cầu gai

Echinoida

Họ cầu gai

Echinometridae

Cầu gai đá

Heterocentrotus mammillatus

(mức cũ VU

 

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Mức độ nguy cấp

Bộ cá trích

Clupeiformes

Họ cá trích

Clupeidae

1.

Cá mòi cờ hoa

(Cá mòi cờ)

Clupanodon thrissa

mức cũ EN

Bộ cá vược

Perciformes

Họ cá bống đen

Eleotridae

2.

Cá bống bớp

Bostrichthys sinensis

mức cũ CR

THÂN MỀM

Bộ vẹm

Mytiloida

Họ bàn mai

Pinnidae

3.

Trai bàn mai

Atrina vexillum

mức cũ EN

Bộ ngao

Veneroida

Họ vọp

Mactridae

4.

Tu hài

Lutraria rhynchaena

mức cũ EN


PHỤ LỤC 4.

LOẠI BỎ KHỎI DANH SÁCH CÁC LOÀI THUỶ SINH QUÝ HIẾM
CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Bộ cá chép

Cypriniformes

Cá ét mọi

Morulius chrysophekadion

Cá duồng bay

Cirrlinus microlepis

Bộ cá vược

Perciformes

Họ cá mang rổ

Toxotidae

Cá mang rổ

Toxotes chatareus

Cá lóc bông

Ophiocephalus micopeltes

Họ cá bằng chài

Labridae

Cá bàng chài axin

Bodianus axillaris

Cá bàng chài đầu đen

Thalassoma lunare

THÂN MỀM

Bộ vẹm

Mytiloida

Họ bàn mai

Pinnidae

Vẹm xanh

Perna viridis

Tags: , , , , ,

Comments are closed.