Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009

 

BỘ Y TẾ

 

 _______________

Số: 01/2009/TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004/QĐ-BYT của

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị

sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”

_______________________
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, Bộ Y tế công bố:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2009.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.