Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

BỘ QUỐC PHÒNG
—————

Số: 72/2010/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 289/QĐ-TTG NGÀY 26/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

 

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ cho các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở.

Điều 2. Bộ Tổng tham mưu

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1. Cục Dân quân tự vệ

Cục Dân quân tự vệ là cơ quan Thường trực giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Quân đội giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng soạn thảo 02 Nghị định của Chính phủ:

– Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

– Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành có liên quan giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng soạn thảo 04 Thông tư liên tịch:

– Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ;

– Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

– Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự;

– Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ phòng, chống cháy rừng.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng soạn thảo 21 Thông tư của Bộ Quốc phòng (có Phụ lục kèm theo).

d) Cùng với các cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 04 Thông tư của các Bộ, ngành có liên quan về lực lượng Dân quân tự vệ:

– Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách công tác Dân quân tự vệ;

– Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao;

– Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

– Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng, chỉ đạo các quân khu, địa phương triển khai tổ chức thực hiện 03 đề án:

– Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật dân quân tự vệ;

– Đề án xây dựng mô hình điểm tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, những giải pháp quản lý Dân quân tự vệ giai đoạn 2010 – 2012;

– Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở (mỗi loại hình đào tạo 01 lớp 80 học viên).

e) Chủ trì, phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội biên soạn hệ thống giáo trình đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

g) Chủ trì, phối hợp với các quân khu, địa phương, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị có liên quan giúp Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

h) Phối hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ.

i) Hàng năm giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Cục Quân lực

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng về trang bị vũ khí cho lực lượng Dân quân tự vệ và đề án huấn luyện Dân quân tự vệ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt chuyển thành quân nhân dự bị hạng 1.

3. Cục Quân huấn

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng 02 Thông tư:

a) Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện Dân quân tự vệ nòng cốt;

b) Thông tư quy định danh mục, định mức vật chất bảo đảm huấn luyện Dân quân tự vệ nòng cốt.

4. Cục Nhà trường

a) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng xây dựng 02 Thông tư:

– Thông tư quy định chương trình chi tiết đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

– Thông tư quy định chương trình chi tiết đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở.

b) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ và các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội biên soạn hệ thống giáo trình đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

c) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đào tạo thí điểm cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở tại Trường quân sự quân khu 1, Trường quân sự quân khu 2 và Trường Sỹ quan Lục quân 1; tổ chức sơ kết, tổng kết làm điểm, báo cáo Bộ Quốc phòng, Chính phủ. Chủ trì đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở sau làm điểm.

d) Chỉ đạo Trường Sỹ quan Lục quân 1, Trường quân sự quân khu 1, Trường quân sự quân khu 2 chuẩn bị cơ sở, đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học ngành quân sự cơ sở.

Điều 3. Tổng cục Chính trị

1. Phối hợp với Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân về Luật dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật dân quân tự vệ.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền phối hợp với Cục Dân quân tự vệ giúp Bộ Quốc phòng xây dựng các Nghị định, Thông tư, đề án thực hiện Luật dân quân tự vệ.

3. Chỉ đạo Cục Tuyên huấn phối hợp với Cục Dân quân tự vệ nội dung tuyên truyền, giáo dục, tập huấn thực hiện Luật dân quân tự vệ. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Quân đội nhân dân tuyên truyền Luật dân quân tự vệ.

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, hướng dẫn học viện, nhà trường đào tạo, đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cấp xã; xét duyệt phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị cho học viên tốt nghiệp đào tạo.

Điều 4. Các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

1. Bộ Tư lệnh Quân khu 1

a) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo Trường quân sự quân khu chuẩn bị cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo thí điểm 80 đồng chí từ nguồn lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở; thời gian đào tạo 36 tháng, khai giảng vào tháng 9 năm 2010.

b) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

2. Bộ Tư lệnh Quân khu 2

a) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo Trường quân sự quân khu chuẩn bị cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo thí điểm 80 đồng chí liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở; thời gian đào tạo 18 tháng, khai giảng vào tháng 9 năm 2010.

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện thí điểm 01 đại đội Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt, đủ điều kiện chuyển thành quân nhân dự bị hạng 1.

c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

d) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm Ban chỉ huy quân sự Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Bộ Tư lệnh Quân khu 3

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm trung đội Dân quân tự vệ biển 2010 – 2012 (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ và Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, xây dựng điểm Ban Chỉ huy quân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Uông bí.

d) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm trung đội tự vệ doanh nghiệp ngoài nhà nước.

4. Bộ Tư lệnh Quân khu 4

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện thí điểm 01 đại đội Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt đủ điều kiện chuyển thành quân nhân dự bị hạng 1.

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm 01 trung đội Dân quân tự vệ biển 2010 – 2012 (trung đội Dân quân biển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

5. Bộ Tư lệnh Quân khu 5

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm 01 trung đội Dân quân tự vệ biển 2010 – 2012 (trung đội Dân quân biển xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, phối hợp Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, xây dựng điểm 18 trung đội và 02 đại đội dân quân tự vệ cơ động từ 2010 – 2012 (thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

6. Bộ Tư lệnh Quân khu 7

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm 02 trung đội Dân quân tự vệ biển 2010 – 2012 (trung đội Dân quân biển phường Phước Hội, thị xã La Gi; trung đội Dân quân tự vệ biển xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An, phối hợp Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

e) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm trung đội tự vệ doanh nghiệp ngoài nhà nước.

7. Bộ Tư lệnh Quân khu 9

a) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện thí điểm 01 đại đội Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt đủ điều kiện chuyển thành quân nhân dự bị hạng 1.

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm 01 trung đội Dân quân tự vệ biển 2010 – 2012 (trung đội Dân quân biển thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Cục Dân quân tự vệ xây dựng điểm tiểu đội Dân quân thường trực biên giới 2010 – 2012 (tiểu đội Dân quân xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang).

8. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân về Luật dân quân tự vệ.

b) Xây dựng 01 điểm xã hoặc phường, thị trấn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật dân quân tự vệ.

Điều 5. Trường sĩ quan Lục quân 1

1. Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chuẩn bị cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, tổ chức đào tạo 80 đồng chí từ nguồn lên trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, thời gian đào tạo 48 tháng, khai giảng vào tháng 9 năm 2010.

2. Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tổ chức đào tạo 80 đồng chí liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành quân sự cơ sở; thời gian đào tạo 18 tháng, khai giảng vào tháng 9 năm 2012.

Điều 6. Ban Chỉ huy quân sự xây dựng điểm

1. Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu xây dựng điểm Ban chỉ huy quân sự của Tập đoàn.

2. Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu xây dựng điểm Ban chỉ huy quân sự của Sở.

3. Ban chỉ huy quân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Uông Bí, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu xây dựng điểm Ban chỉ huy quân sự của Công ty.

Điều 7. Các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành

1. Trực tiếp và làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tham gia vào dự thảo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch; Thông tư của Bộ Quốc phòng và các đề án thực hiện Luật dân quân tự vệ.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên cơ quan, đơn vị, lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân về Luật dân quân tự vệ.

3. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 01 điểm xã hoặc phường, thị trấn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật dân quân tự vệ.

Điều 8. Cục Tài chính

Chỉ đạo cơ quan hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán, bảo đảm ngân sách cho thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng;
– Ủy ban Dân tộc, UBQPAN, UBKTTW, UBTW MTTQVN;
– Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia HCM;
– Các Thứ trưởng BQP;
– BTTM, TCCT;
– TCHC; TCKT; TCCNQP, TC2;
– BTL các QK, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
– UBND, BCHQS 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– BCHQS Tập đoàn Bưu chính Viễn thông;
– BCHQS Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;
– BCHQS Sở NN&PTNN tỉnh Vĩnh Phúc;
– C20, C41;
– C50, C57, C55, C56, C63, C69/BTTM, C85, C12, C11/TCCT;
– Trường SQLQ1, Trường quân sự quân khu 1, 2;
– Vụ Pháp chế/BQP.
– Lưu: VT, Hung (250b).

BỘ TRƯỞNG

ĐẠI TƯỚNG

Phùng Quang Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Thông tư số 72/2010/TT-BQP ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ

 

1. Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật dân quân tự vệ.

2. Thông tư của Bộ Quốc phòng về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ.

3. Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ.

4. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt.

5. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định Chương trình chi tiết đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

6. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định Chương trình chi tiết đào tạo trình độ đại học ngành quân sự cơ sở.

7. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định danh mục, định mức vật chất bảo đảm bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ, huấn luyện Dân quân tự vệ nòng cốt.

8. Thông tư của Bộ Quốc phòng về trang bị, đăng ký, quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Dân quân tự vệ.

9. Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ, trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trạng thái quốc phòng.

10. Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế về đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

11. Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế về đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở.

12. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về màu sắc, chất lượng và quản lý sử dụng trang phục, sao, mũ, phù hiệu của lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt.

13. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết việc xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ và tổ chức Dân quân tự vệ.

14. Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ thực hiện một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

15. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về quy chế hoạt động Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

16. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ của chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự ở cấp xã và cán bộ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ.

17. Thông tư của Bộ Quốc phòng về chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ nòng cốt đủ điều kiện tiêu chuẩn chuyển thành quân dự bị hạng 1.

18. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ.

19. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

20. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học ngành quân sự cơ sở.

21. Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

 

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.