Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 64/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2009

 THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2009/TT-BNN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009, THÔNG TƯ SỐ 32/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009, Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 và Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi đối tượng xin đăng ký, sửa đổi tên hoạt chất, sửa đổi hàm lượng thuốc, sửa đổi tên thuốc (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Đăng ký chính thức: 17 trường hợp (gồm 09 loại thuốc trừ sâu, 06 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc trừ ốc, 01 chất hỗ trợ (chất trải)) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 4 kèm theo)

3. Đăng ký bổ sung: 340 trường hợp (gồm 176 loại thuốc trừ sâu, 117 loại thuốc trừ bệnh, 29 loại thuốc trừ cỏ, 06 loại thuốc điều hoà sinh trưởng, 08 loại thuốc trừ ốc, 01 loại chất dẫn dụ côn trùng, 01 thuốc khử trùng kho, 01 thuốc bảo quản lâm sản, 01 thuốc trừ mối) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 5 kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục 1 (Tên tổ chức xin đăng ký) ban hành tại Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Sửa đổi Phụ lục 1 (Tên tổ chức xin đăng ký) ban hành tại Thông tư số 32/2009/TT-BNN ngày 8 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 4. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.